سیستم تهویه گلخانه

سیستم تهویه گلخانه: اثرات زیانبار دماهای بالا به صور مختلفی از جمله عدم استحکام ساقه ، کاهش اندازه گل، تأخیر گلدهی و حتی مرگ جوانه نمایان می شود . حتی زمانی  که درجه حرارت بیرون  کمتر از درجه حرارت داخل سیستم گلخانه است ، جذب گرمای خورشید دمای گلخانه را تا حد زیانباری افزایش می دهد […]...