شاپ درایینگ SHOP DRAWING در صنعت ساخت و ساز

شاپ درایینگ SHOP DRAWING در صنعت ساخت و ساز شاپ درایینگ SHOP DRAWING چیست؟ امروزه با پیشرفت چشمگیر تکنولوژی در صنایع بخصوص صنعت ساخت و ساز شاهد پیشرفت قابل توجه و سریع نرم افزارها و متدهای تهیه نقشه هستیم . از این رو اغلب مشاوران و طراحان حرفه ای جهت حصول اطمینان از دقت و صحت نقشه […]...

رمز آموزش صحیح BIM

رمز آموزش صحیح BIM مدل سازی اطلاعات ساختمانی نه تنها به معنی استفاده از نرم افزار مدل سازی سه بعدی نیست بلکه به مفهوم اجرای روشی جدید برای تفکر بهتر است.اما شوربختانه، 90 درصد آموزش در مراکز تحقیقاتی و آموزشی BIM و رسانه ای آن، صرفا اختصاص به جلوه های بصری و سه بعدی و […]...

BIM و سطوح(Levels) مختلف آن

BIM و سطوح(Levels) مختلف آن BIM Levels explained سطوح BIM ( و پذیرش سطح ۲ BIM ) تعاریف پذیرفته شده‌ای هستند که معیارهای مورد نیاز برای سازگاری با مفهوم BIM را مشخص میسازند. بر این اساس میتوان گام بعدی را در سفر صنعت از تخته های رسم به کامپیوتر و پس از آن به جهان […]...

دما و رطوبت در اتاق تمیز

دما و رطوبت در اتاق تمیز: نقطه مقرّر دما و محدوده  تغيير آن (بر مبناي درجه سلسيوس)، هم چنين رطوبـت نسبي ( بر مبناي درصد اشباع ) كه ممكن است به الزامات فرايندي خاص بستگي داشته باشند، بايد با توجه به كاربري اتاق تميز مشخص شوند . كنترل دما بايد براي موارد زير انجام گردد : […]...

دما و رطوبت در اتاق تمیز

دما و رطوبت در اتاق تمیز: نقطه مقرّر دما و محدوده  تغيير آن (بر مبناي درجه سلسيوس)، هم چنين رطوبـت نسبي ( بر مبناي درصد اشباع ) كه ممكن است به الزامات فرايندي خاص بستگي داشته باشند، بايد با توجه به كاربري اتاق تميز مشخص شوند . كنترل دما بايد براي موارد زير انجام گردد : […]...

دما و رطوبت در اتاق تمیز

دما و رطوبت در اتاق تمیز: نقطه مقرّر دما و محدوده  تغيير آن (بر مبناي درجه سلسيوس)، هم چنين رطوبـت نسبي ( بر مبناي درصد اشباع ) كه ممكن است به الزامات فرايندي خاص بستگي داشته باشند، بايد با توجه به كاربري اتاق تميز مشخص شوند . كنترل دما بايد براي موارد زير انجام گردد : […]...

دما و رطوبت در اتاق تمیز

دما و رطوبت در اتاق تمیز: نقطه مقرّر دما و محدوده  تغيير آن (بر مبناي درجه سلسيوس)، هم چنين رطوبـت نسبي ( بر مبناي درصد اشباع ) كه ممكن است به الزامات فرايندي خاص بستگي داشته باشند، بايد با توجه به كاربري اتاق تميز مشخص شوند . كنترل دما بايد براي موارد زير انجام گردد : […]...

دما و رطوبت در اتاق تمیز

دما و رطوبت در اتاق تمیز: نقطه مقرّر دما و محدوده  تغيير آن (بر مبناي درجه سلسيوس)، هم چنين رطوبـت نسبي ( بر مبناي درصد اشباع ) كه ممكن است به الزامات فرايندي خاص بستگي داشته باشند، بايد با توجه به كاربري اتاق تميز مشخص شوند . كنترل دما بايد براي موارد زير انجام گردد : […]...

دما و رطوبت در اتاق تمیز

دما و رطوبت در اتاق تمیز: نقطه مقرّر دما و محدوده  تغيير آن (بر مبناي درجه سلسيوس)، هم چنين رطوبـت نسبي ( بر مبناي درصد اشباع ) كه ممكن است به الزامات فرايندي خاص بستگي داشته باشند، بايد با توجه به كاربري اتاق تميز مشخص شوند . كنترل دما بايد براي موارد زير انجام گردد : […]...

URS در مورد طراحی اتاق تمیز(clean room)

URS در مورد طراحی اتاق تمیز(clean room) User Requirement Specification) URS-1) سند كنترل شده نهائي مي باشد كه براي هر سوالي در مورد محصول مي توان به آن مراجعه كرد. URSشامل موارد زير است. ۱ مقدمه ۲ هدف ۳ فلوچارت توليد ۴ شرح فرايند توليد ۵ تجهيزات مورد نياز آزمايشگاهي HVAC ۶ ۷ بيان شرايط اضطراري [&...