گروه مهندسین موفق

درباره ما

ما ،گروه مهندسين موفق با استعانت از پروردگار متعال و با اطمينان به آنچه تجربه و دانش در سالهاي کار و تحصيل گرد آورده ايم  با نگاهي جديد به حرفه مهندسي که در آن اقتصاد مهندسي جايگزين مهندسي بازاري  بهينه سازي کمينه سازي و بهره وري جانشين بهره دهي است  مصمم به شيوه سازي نويني […]...