تاسیسات بیمارستان و تهویه مطبوع بخش های مختلف بیمارستان

تاسیسات بیمارستان و تهویه مطبوع بخش های مختلف بیمارستان تاسیسات موجود در بیمارستان ها نقش بسیار مهمی را در کیفیت هر بیمارستان ایفا میکند. طراحی تاسیسات در بيمارستان ها از پيچيدگي خاصي برخوردار است. در نتيجه دقت در محاسبات و رعايت اصول استانداردهاي بين المللي در مورد بیمارستان ها الزامی است.از طرف...