اتاق تمیز و چگونگی ایجاد آن در گذشته

اتاق تمیز و چگونگی ایجاد آن در گذشته در گذشته اولین اتاق های تمیز در بیمارستان ها به وجود آمدند. بسیاری از میکروبیولوژیست ها در گذشته پی به این نکته بردند که باکتری ها عامل به وجود آمدن عفونت هستند. این مسئله اساس علمی تهیه اتاق های تمیز اولیه بوده است. لیستر(میکروبیولوژیست عصر خود) به […]...