نقشه های ساختمان اتاق تمیز (کلین روم)

 نقشه های ساختمان اتاق تمیز (کلین روم):  نقشه زبان افراد فنی بوده و بایستی یک فرد فنی این زبان را با تمام رموز آن بشناسد. به بیان دیگر از عهده ی ترسیم نقشه اتاق تمیز(کلین روم)به طور درست و اصولی برآمده و توانایی درک و خواندن آن را نیز داشته باشد.گروه مهندسین موفق با بهره گیری […]...