محاسبه دبی مورد نیاز آشپزخانه صنعتی:

محاسبه دبی مورد نیاز آشپزخانه صنعتی: در یک هود ساده فشار ساده استاتیک هود مساوی با مجموع فشار سرعت در کانال به اضافه افت ورودی هود فشار سرعت، معرف انرژی لازم برای شتاب دادن هوا از حالت سکون در دهانه هود به سرعت در کانال است. افت ورودی بیانگر انرژی لازم برای غلبه بر افت […]...