شرايط عمومي پيمان – فصل اول – تعاريف و مفاهيم

شرايط عمومي پيمان – فصل اول – تعاريف و مفاهيم فصل اول تعاريف و مفاهيم   ماده 1 . پيمان پيمان مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده 2 موافقت نامه پيمان درج شده است . ماده 2. موافقت نامه موافقت نامه سندي است كه مشخصات اصلي پيمان ، مانند مشخصات دو طرف ، […]...