آنچه در مورد تهویه و هوای موجود در اتاق تمیز باید دانست

  آنچه در مورد تهویه و هوای موجود در اتاق تمیز باید دانست. پرده هوا اتاق تمیز Air Curtain: پرده هوا اتاق تمیز یک جریان نازک دائمى هوا است که در سطح درب ارتباطى ،فضاى داراى تهویه مطبوع هوا را سیرکوله مى کند. این پرده هوا اتاق تمیز از نفوذ هواى خارج باشرایط نامطبوع به […]...