اتاق تمیز(کلین روم)و روش های جلوگیری از ورود ذرات معلق

اتاق تمیز(کلین روم)و روش های جلوگیری از ورود ذرات معلق روش های تصفیه اتاق تمیز(کلین روم) برای تصفیه ذرات گرد و غبار(پارتیکل های) موجود در هوا راه های مختلفی وجود دارد که عبارت است از: 1- استفاده از دستگاه ذره شمار یا پارتیک کانتر 2- بررسی جریان هوادر اتاق تمیز 3- استفاده از محیط های کشت […...