اتاق تمیز (کلین روم)،ایرشاور،فیلتراتاق تمیز (کلین روم)،تهویه،هواساز

اتاق تمیز (کلین روم)،ایرشاور،فیلتراتاق تمیز (کلین روم)،تهویه،هواساز مقدمه اتاق تمیز (کلین روم) به فضایی گفته میشود که در آن میزان آلاینده ها به میزان بسیار کمتری نسبت به محیط بیرون وجود دارد.برای اینکه این آلاینده ها و آلودگی ها به حداقل برسد نباید از محیط بیرون به طور مستقیم وارد فضای اتاق تمیز شویم و باید […]